podpis dokumentówPrawo likwidacyjne i upadłościowe

  • ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy (osoby fizyczne i osoby prawne ) i upadłości konsumenckiej (osoby fizyczne)
  • doradztwo po ogłoszeniu upadłości dla dłużnika do zakończenia postępowania upadłościowego
  • doradztwo co do zasad oddłużenia w prawie upadłościowym
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • doradztwo dotyczące ogłoszenia i przeprowadzenia likwidacji przedsiębiorcy
  • procedury restrukturyzacyjne.

Do 1990 roku sprawy upadłości, likwidacji oraz układów realizowanych przez podmioty gospodarcze należały do rzadkości. Ustawy w zakresie prawa upadłościowego, prawa układowego oraz prawa spółek handlowych zostały wydane jeszcze w okresie przedwojennym. Po 1990 roku doszło do powstania wielu nowych podmiotów gospodarczych zarówno działających jednoosobowo jak i w formie spółek prawa cywilnego i handlowego. Szeroko otworzyły się w bankach i firmach pożyczkowych możliwości uzyskiwania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych , będące często początkiem spirali zadłużenia tych osób. Dynamiczny rozwój gospodarki doprowadził do wielu przypadków niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych lub co najmniej okresowych trudności spowodowanych przyczynami niezależnymi, ale również niewłaściwym zarządzeniem i gospodarowaniem środkami finansowymi i majątkiem często z pokrzywdzeniem wierzycieli. Od 2015 roku powstała realna możliwość ogłoszenia upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a od 2020 roku możliwość ogłoszenia upadłości tych osób uległa dalszej liberalizacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają również otwartą możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez spełnienia szczególnych warunków po uprzednim zakończeniu tej działalności i wykreśleniu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W ostatnim okresie ogłoszono w Polsce bardzo dużą ilość upadłości konsumenckich, które pozwalają upadłym na uzyskanie tzw. „drugiego życia”, zapobiegają pracy w szarej strefie i ostatecznie po wykonaniu licznych obowiązków upadłego na jego oddłużenie przez sąd.

Upadłości konsumenckie wymagają ze strony upadłych podstawowej wiedzy w zakresie praw i obowiązków upadłego, przestrzegania ograniczeń w zaciąganiu nowych zobowiązań oraz terminowego raportowania do sądu upadłościowego informacji o wykonywanym planie spłaty, który jest warunkiem oddłużenia upadłego . W przypadku gdy upadły nie ma dysponuje środkami na spłatę wierzycieli sąd oddłuża upadłego bez ustalania planu spłaty.

Upadły na etapie ustalania przez sąd planu spłaty przedstawia realne możliwości finansowe jakie kwoty może przeznaczyć na spłatę wierzycieli, a ta część należności której nie jest w stanie spłacić podlega umorzeniu.

Polskie prawo nie zawiera w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących likwidacji działalności gospodarczej, wobec czego zadaniem kancelarii jest wskazanie właściwych norm prawnych, które umożliwią zakończenie działalności po przeprowadzeniu likwidacji lub wskazanie na przypadki, kiedy przedsiębiorców można wykreślić z rejestrów lub ewidencji bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W sprawach dotyczących Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego kancelaria prowadzi doradztwo dla klienta w toku całego postępowania.


Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej