młotek sędziowski i model domu

Prawo Nieruchomości

  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości - zasiedzenia i uwłaszczenia,
  • prawne relacje pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
  • umowy deweloperskie,
  • doradztwo przy zakupie, sprzedaży oraz innych formach nabycia nieruchomości i lokali z uwzględnieniem najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • organizacja procesu związanego ze sprzedażą działek pod budowę oraz nieruchomości zabudowanych, doradztwo prawne przy podziałach geodezyjnych nieruchomości,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości i lokali (umowa przedwstępna, umowa sprzedaży),
  • opłaty adiacenckie oraz renta planistyczna na rzecz organów gminy w związku ze zwiększeniem wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z podziałem nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie ograniczonej możliwości sprzedaży nieruchomości rolnych,
  • zabezpieczanie interesów poprzez ustanawianie służebności osobistych, gruntowych i przesyłu.

Prawo nieruchomości obejmuje swoim zakresem zarówno zagadnienia cywilnoprawne jak i administracyjne. Prawo cywilne jest dziedziną prawa najbliższą życiu, gdyż dotyczy podstawowych aspektów zaciągania zobowiązań od najmłodszych lat życia, posiadania majątku i zarządzania nim oraz wielu innych zagadnień spotykanych na co dzień . Prawo własności gwarantowane konstytucyjnie jest prawem rzeczowym, którego treścią jest uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób w granicach ustanowionych przepisami prawa i przez zasady współżycia społecznego.

Nieruchomości należy podzielić na gruntowe, budynkowe i lokalowe. W 1989 roku zlikwidowano zasadę własności ogólnonarodowej. Okres ostatnich 30 lat doprowadził do nabycia praw własności nieruchomości dla wielu osób fizycznych i prawnych ( wykupy wynajmowanych lokali od gminy lub Skarbu Państwa, przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego na pełną własność w spółdzielniach mieszkaniowych, uwłaszczenia na wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa garażach, uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych przekształconych w spółki prawa handlowego oraz spółdzielni na zarządzanych nieruchomościach). Zrealizowano wiele inwestycji mieszkaniowych w wyniku czego rozwinął się rynek sprzedaży deweloperskiej lokali mieszkalnych i użytkowych.

Gminy zostały wyposażone w prawa do pobierania opłat w związku z uchwaleniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadkach kiedy plany nie obowiązywały oraz w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w planach. Dynamiczny rynek sprzedaży nowo wybudowanych mieszkań i budynków przez deweloperów niesie za sobą różne aspekty prawne o których na etapie zakupu przyszły właściciel może nie mieć wiedzy i świadomości. Obowiązują też istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, które wpływają na ograniczoną możliwość ich sprzedaży. Dla obrotu nieruchomościami istotne znaczenie mają obciążenia fiskalne z tym związane. Sprawność obrotu nieruchomościami jest uzależniona również od właściwego funkcjonowania wydziałów ksiąg wieczystych w sądach rejonowych. Podsumowując należy wskazać, że znajomość przepisów z zakresu prawa o nieruchomościach, związanych z tym przepisów podatkowych oraz umiejętność poruszania się w instytucjach obsługujących sprawy nieruchomości ma duże znaczenia dla obrotu gospodarczego.

Rolą naszej kancelarii jest pomoc dla klientów w zakresie kompleksowego doradztwa przy obrocie nieruchomościami dla sprzedających i kupujących oraz w przypadkach gdy zachodzi konieczność regulowania stanu prawnego nieruchomości, jak również oceny obciążeń podatkowych i administracyjnych z tym związanych.

 


Doświadczeni prawnicy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – ustalimy szczegóły współpracy.

Czytaj więcej